Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Outstand V.O.F. te Amersfoort

1.1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door ‘Outstand’ met huurders gesloten en betreffen de genoemde materialen in de bijlage. Als enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige deel van kracht en geldt voor de ongeldige bepaling dat deze wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde huurder, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

1.3 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de huurder in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de huurder buiten toepassing.

2.1 De huurders en annulering
Indien er meerdere huurders zijn, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor juiste en volledige nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.2 Onderverhuur van het gehuurde door de huurder is slecht toegestaan, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

2.3 De huurder kan de overeenkomst voor de plaatsing annuleren indien de huurder voorafgaand aan de annulering een bedrag betaalt van:

– 60% van de huurprijs ingeval van annulering tot en met de 31e dag voor het overeengekomen plaatsingstijdstip.
– 70% van de huurprijs in geval van annulering minder dan 31 dagen tot de 7e dag voor het overeengekomen plaatsingstijdstip.
-100% van de huurprijs in geval van annulering minder dan 7 dagen voor het overeengekomen plaatsingstijdstip.

3.1 De uitvoering van de overeenkomst
De verhuurder bepaalt de wijze waarop het overeengekomen uitgevoerd wordt. De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht, worden schriftelijk door de verhuurder bevestigd. De verhuurder heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de huurder door derden te laten uitvoeren.

3.2 Het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de huurder niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten. Overschrijding van het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de verhuurder voor directe of indirecte gevolgen van de datieve prestatie, tenzij de huurder de verhuurder schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij aan de verhuurder een termijn van twee weken heeft gegund om alsnog correct na te komen.

3.3. De huurder staat in voor de keuze van de plaatsing locatie. De huurder is verplicht voorafgaand aan de plaatsing van het gehuurde, de verhuurder van eventuele bijzonderheden schriftelijk op de hoogte te stellen.
Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken indien de verhuurder niet juist is ingelicht over deze bijzonderheden en het toebrengen van schade welke voortvloeit uit het plaatsen van het gehuurde.

3.4 De huurder draagt er zorg voor dat het terrein, waarop het gehuurde komt te staan, daarvoor geschikt is. Hieronder wordt verstaan dat het terrein egaal en verhardt dient te zijn. Wanneer het terrein niet aan de gestelde eisen voldoet, heeft de verhuurder het recht af te zien van de plaatsing van het gehuurde, onverminderd de verplichting van de huurder om de overeengekomen prijs te betalen. De huurder draagt er tevens zorg voor dat het terrein op tijd beschikbaar is, waaronder onder meer verstaan dient te worden dat het vrij is van obstakels. Indien het opbouwen en afbreken van het gehuurde vertraging oploopt doordat de huurder de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent, dan wel dat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, zoals bijvoorbeeld hiervoor omschreven, is de huurder een bedrag van 70,00 euro per uur per aanwezig personeelslid van de verhuurder verschuldigd, tenzij de oorzaak van de verhindering de huurder in redelijkheid niet kan worden toegerekend.

3.5 De huurder draagt er zorg voor dat de benodigde vergunningen en toestemmingen aanwezig zijn voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde en hij vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken ter zake.

 

4.1 Verplichtingen en garanties van de huurder
De huurder verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de verhuurder in de ruimste zin van het woord.

4.2 Het is de huurder verboden aanpassingen te doen aan het gehuurde, tenzij de verhuurder hiervoor schrifftelijk toestemming heeft gegeven.

4.3 De huurder staat er voor in, dat het gehuurde niet eoneigenlijk wordt gebruikt. Schade aan het gehuurde ingevolge oneigenlijk gebruik is geheel voor de rekening van de huurder.

 

5.1 Aansprakelijkheid/schade
Bij schade of ongeval dient de huurder de verhuurder onverwijld in kennis te stellen. De verhuurder is in vele gevallen bereikbaar onder telefoonnummer: 0334613390, 0616934608 of 0614496154

5.2 De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan in die periode, gelegen tussen het opbouwen en afbreken van het gehuurde.

5.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikte.

5.4 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, niet genoten winsten en inkomsten hieronder inbegrepen, welke op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt worden door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de verhuurder en huurder.

5.5 De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen van derden, niet zijnde de verhuurder, tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de verhuurder.

6.1 Overmacht
Indien er voor zover de verhuurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende door hem redelijke te oordelen termijn op te schorten.

6.2 Onder een oorzaak welke de verhuurder niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: ongeval, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden ( waaronder storm) , overheidsmaatregelen, defecten aan machines of installaties en het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de verhuurder goederen of diensten betrekt.

6.2 Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, doet de verhuurder ten spoedigste hiervan mededeling aan de huurder.

8.1 Betaling
Alle betalingen dienen plaats te vinden voordat het gehuurde opgebouwd wordt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8.2 Alle betalingen dienen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de verhuurder of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

8.3 Indien de huurder niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de verhuurder zonder een sommatie of ingebrekestelling, het recht de huurder een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de verhuurder toekomen.

8.4 Alle kosten, welke voor de verhuurder voortvloeien uit het niet of tijdig of niet behoorlijk nakomen door de huurder van enige verplichting voor laatst genoemde uit deze overeenkomst, zijn voor de rekening van de huurder. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.

8.5 De huurder is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijk nakoming. Indien en voor zover de huurder met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de verhuurder van de huurder te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

8.6 De huurder is gehouden op de eerste vordering van de verhuurder zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de huurder uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de verhuurder schuldig mocht zijn.

Uw bedrijfslocatie

Stadionstraat 38
4815 NG Breda
T: +31 (0) 76 520 02 58
F: +31 (0) 76 520 52 58
M: 06 12 34 56 78
E:info@grizzlymarketing.nl

Outstand